Čtenářství

Celé česko čte dětem

logo-hranate-male-nahled3

Kampaň Celé Česko čte dětem®vznikla proto,
aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí.Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou.Pravidelné předčítání v přátelské atmosféře je spolehlivý a účinný způsob, jak se může čtení stát pro dítě stejně přitažlivým, či dokonce ještě přitažlivějším než televize. Právě to je ta správná cesta, jak dát dítěti pocítit jeho důležitost, projevit mu svou lásku, nenásilně rozvíjet jeho jazykové dovednosti a všeobecné vědomosti a formovat jeho vlastní návyk a potřebu číst si s chutí rovněž v dospělosti.

Investujme tedy po těch několik let vyrůstání našich dětí dvacet minut denně
do hlasitého čtení – jim a s nimi – a vychovávejme z nich vnímavé čtenáře.

Rosteme s knihou

logork-male

Projekt Rosteme s knihou je realizován ve spolupráci s profesními a mediálními organizacemi a subjekty, které působí v oblasti propagace četby, příp. aktuálně pracují na projektech, jež se této problematiky týkají. Vznik projektu s názvem „Rosteme s knihou“ zaměřeného na zvyšování čtenářské gramotnosti vyplývá ze zodpovědnosti Svazu českých knihkupců a nakladatelů jako zástupce nakladatelského a knihkupeckého oboru, který se významně podílí na spoluvytváření české knižní kultury.Projekt zaměřený na získávání kladného vztahu k literatuře a knihám osloví novým a zajímavým způsobem zejména předškolní a školní mládež s cílem rozvíjet a prohlubovat jejich literární vzdělání a čtenářskou vyspělost, zlepšovat a obohacovat komunikační schopnosti a obecně kulturní znalosti mladých lidí. Smysluplnost projektu je dána perspektivní péčí o růst intelektuálního potenciálu naší země.

Kniha-závislost na celý život

Kniha-zavislost-TEXT

Projekt Kniha – závislost na celý život je zaměřen především na mladou generaci. Jeho cílem je pomoci obnově čtenářské tradice a zpropagovat četbu jako velmi atraktivní způsob trávení volného času.